Tekst Leestijd: ca. 2 minuten

Vier jaar LAA heeft veel kennis en ervaring opgeleverd. De Kennisbank op Pleio-LAA ontsluit al die kennis. De belangrijkste adviezen zijn gebundeld in leidraden. De nieuwe Leidraad Binnengemeentelijke Samenwerking helpt gemeenten om samenwerking met andere afdelingen op te zetten en geeft handvatten om informatie uit te wisselen met inachtneming van de privacyrichtlijnen. U kunt de leidraden raadplegen op Pleio-LAA.

Effectief adresonderzoek

Wat is effectief vooronderzoek, hoe werkt een optimaal huisbezoek: u leest het in de Leidraad Adresonderzoek op Pleio-LAA. Die geeft checklists en de juridische context om zo goed mogelijk LAA-adresonderzoeken te doen – van voorbereiding tot uitvoering, tot de afronding en overdracht van onderzoeksdossiers. En in de Leidraad Internetonderzoek leest u onder welke voorwaarden openbaar toegankelijke gedeelten van internet te raadplegen zijn voor adresonderzoek. Beide leidraden zijn afgestemd met de Circulaire Adresonderzoek BRP van het ministerie van BZK d.d. november 2018.

tekening van balie Publiekszaken en adresonderzoek

De Leidraad Starten met LAA (na inlog zichtbaar) zet alle stappen op een rij die LAA-deelname voor gemeenten mogelijk maken: van het oriënteren op de organisatie en de juridische context, via het tekenen van de Verwerkersovereenkomst tot het regelen van de organisatie en het adresonderzoek zelf.

De Leidraad Profilering geeft juridisch houvast bij het gebruik van LAA-risicoprofielen. De bijbehorende checklist helpt om signalen voor risicogericht adresonderzoek goed te gebruiken, de rechtmatigheid te borgen en strijd met het verbod op discriminatie te voorkomen.

tekening afdeling Toezicht en Handhaving

Samenwerken met andere afdelingen

De ervaring leert dat gemeenten die intern structureel samenwerken betere resultaten halen met LAA-adresonderzoeken. Maar die ervaring leert ook dat gemeenten soms terughoudend zijn met deze binnengemeentelijke uitwisseling van gegevens. Sinds de inwerkingtreding van de AVG lijken gemeenten vanwege privacybescherming nog huiveriger dan vroeger om informatie te delen. Terwijl een goed beeld van de woonsituatie essentieel is om de BRP op orde te krijgen, om fraude te bestrijden én om adequate hulp te kunnen bieden.

Een veel gestelde vraag binnen LAA luidt dan ook: wanneer mag je adresgerelateerde informatie binnen de gemeente delen? De vuistregel voor het antwoord is: dat mag wel, maar slechts voor zover die informatie nodig is om de juistheid, actualiteit en het belang te kunnen beoordelen van een LAA-signaal over mogelijke onjuiste BRP-registratie. Het volledige antwoord staat in de nieuwe Leidraad Binnengemeentelijke Samenwerking. Die geeft juridisch houvast voor het binnengemeentelijk uitwisselen van informatie in het kader van adresonderzoek. De leidraad bestaat uit een stappenplan voor de gemeentelijke organisatie, juridische overwegingen en een schema met welke informatie waarvoor gedeeld mag worden.

tekening afdeling Sociale Zaken

Dossiervorming

LAA adviseert om alle geraadpleegde bronnen en de relevante uitkomsten daarvan, dus ook als een bron niets heeft opgeleverd, te noteren in een dossier per individueel adresonderzoek. Dit is van belang in eventuele procedures en kan onnodig onderzoek bij een eventueel nieuw signaal voorkomen. Meer hierover leest u (na inlog) op Pleio-LAA in de LAA-Kennisbank onder ‘Onderzoekdossier’.

tekening afdeling Zorg en Welzijn

LAA-Kennisbank

In de LAA-Kennisbank (na inlog zichtbaar) staan veel meer dossiers, zoals:

  • AVG en privacy
  • Briefadressen, waaronder de online versie van de Circulaire Briefadressen van BZK
  • Inschrijving/(ambtshalve) uitschrijving en Inschrijven op recreatieparken
  • Toezichthouders BRP, Toestemming huisbezoek en Medewerkingsplicht
  • Valse huurcontracten
  • Woonadres/feitelijke woonsituatie vaststellen

Vragen of suggesties?

In de praktijk ontstaan steeds nieuwe kansen en inzichten. We willen de LAA-Kennisbank en -leidraden daar zo goed mogelijk op laten aansluiten. Vragen en suggesties zijn daarom zeer welkom. Pleio-LAA-leden kunnen (na inloggen) onder elk item in de Kennisbank reageren of een vraag stellen op het LAA-Forum. Of stuur een email naar communicatieLAA@ictu.nl.